Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Istekao rok

Tehnički sekretar - Univerzitet u Istočnom Sarajevu

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS


Kandidati su dužni ispunjavati opšte uslove propisane Zakonom o radu, Pravilnikom o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, kao i sljedeće posebne uslove:
- SSS (IV stepen stručne spreme);
- jedna godina radnog iskustva;
- poznavanje rada na računaru;
- poznavanje engleskog jezika


Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1. original ili ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih,
2. original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine koje ne smije biti starije od šest mjeseci,
3. ovjerenu izjavu da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na Univerzitetu, 
4. ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave ili javne ustanove kao rezultat disciplinske mjere,
5. original ili ovjerenu kopiju uvjerenja izdatog od strane nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak; 
6. ovjerenu kopiju diplome,
7. dokaz o radnom iskustvu, 
8. dokaz o poznavanju rada na računaru,
9. dokaz o poznavanju engleskog jezika,


Nakon provođenja konkursne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je  dužan dostaviti dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove obaviće se testiranje i interviju.
O vremenu i mjestu obavljanja testiranja i intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja Konkursa .
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Rektorat- Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo sa naznakom „Prijava na Javni konkurs za prijem radnika“.


Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Dokumentacija priložena uz prijavu na Konkurs neće se vraćati prijavljenim kandidatima.


Izvor: Zavod za zapošljavanje RS


 

Prijavi se na newsletter