Izbor i imenovanje direktora - JU Srednjoškolski centar “Lazar Đukić” Ribnik

Istekao rok

Direktor škole na mandat od četiri godine

OPIS RADNOG MJESTA


Školski odbor  raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje  direktora JU Srednjoškolski centar „Lazar Đukić“ Ribnik


OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS


Mandat 
Direktor škole se bira na period od 4(četiri ) godine i po isteku mandata  može biti ponovo izabran na još jedan mandat u istoj školi.


Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora škole može biti izabrano  lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole  i to:
1.Opšti uslovi:
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost  za rad, 
-da su stariji od 18 godine 
2.Posebni uslovi:
-da ima završen prvi ciklus studijskog programa stečen nakon četiri godine studija ili ekvivalent,
-da ima najmanje pet godine  radnog iskustva u vaspitno-obrazovnom radu u školi, 
-da nije osuđivan  pravosnažnom presudom na bezuslovnu  kaznu zatvora,
- da ima predložen program rada, 
-da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika  u školi u kojoj konkuriše.


Sukob interesa
Kandidati za izbor  i imenovanje direktora  škole ne mogu obavljati dužnost, aktivnost  ili biti  na položaju  koji dovodi do sukoba interesa  kako je propisano odredbama  Zakona  o sprečavanju sukoba interesa  u organima vlasti Republike Srpske  („Službeni glasnik  Republike Srpske „ broj 73/08. ,niti mogu biti na funkciji  u političkoj stranci – član 5 zakona o magistarskim , vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske „, brooj 25/03).


Potrebna dokumentacija
Kao dokaz o ispunjenosti  opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:
-Biografija sa podacima o kretanju  u struci i do sada ostvarenim  rezultatima rada, 
-Fotokopija  lične karte,
-Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za rad, 
-Dokaz  o stečenom stepenu stručne spreme  ili ekvivalent, 
-Dokaz o dužini radnog iskustva  u vaspitno obrazvnom radu  u školi ( najmanje pet  godina  ), 
- Dokaz o ispunjavanju  uslova za radno mjesto  nastavnika  i stručnog saradnika  u školi u kojoj konkuriše, 
-Uvjerenje da lice  nije  osuđivano  pravosnažnom presudom  na bezuslovnu  kaznu zatvora,
-Uvjerenje  da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
- Prijedlog programa  rada za mandatni  period, 
-Druge dokaze o nagrađivanju  znanja i sposobnosti
Dokazi  ( dokumentacija ) se dostavlja u orginalu  ili ovjerenoj  fotokopiji  u skladu  sa zakonom i ne mogu  biti  starije od 6 mjeseci (šest ) mjeseci.


Rok za  učešće na konkursu i način dostavljanje prijave 
Prijave se dostavljaju lično  ili poštom preporučeno na sledeću adresu:
JU Srednjoškolski centar „Lazar Đukić“ Ribnik sa naznakom Javni konkurs za izbor i imenovanje  direktora  Srednje škole ( NE  OTVARAJ )
Rok za podnošenje prijave  je 15 dana od dana od  dana  objavljivanja konkursa  u dnevnim novinama  koje izlaze  na području  Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, putem Zavoda za zapošljavanje  Republike Srpske.
Neblagovremene  i nepotpune prijave  neće se uzeti u razmatranje.
Dostavljena  dokumentacija  školi po ovom konkursu  se neće vraćati kandidatima, osim na lični zahtjev. 
Školski odbor će  pismenim putem  obavijestiti  sve učesnike  konkursa o odluci o izboru i imenovanju direktora škole u roku od  osam (8 ) dana  od dana  donošenja odluke.


 Izvor: zavod za zapošljavanje RS

Prijavi se na newsletter