Javni konkurs: Ministarstvo finansija RS; Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS

Istekao rok

Šest izvršilaca ukupno

J A V N I  K O N K U R S


za upražnjena radna mjesta


 


 


I - 1.  Ministarstvo finansija


 


1.1.   Viši stručni saradnik za privredne sporove u Odjeljenju za


         privredne i druge sporove u Resoru za pravne poslove                                 1 izvršilac


1.2.   Viši stručni saradnik za sprovođenje finansijskog toka


         postupka u Odjeljenju za koordinaciju javnih investicija u


         Resoru za upravljanje investicijama                                                               1 izvršilac


1.3.  Viši stručni saradnik za normativne poslove u Odjeljenju za


        spoljni dug u Resoru za upravljanje dugom                                                        1 izvršilac


1.4.  Viši stručni saradnik za kreditne poslove sa inostranstvom u


        u Odsjeku za devizne transakcije u Odjeljenju za tržište kapitala


        i devizne transakcije u Resoru za finansijski sistem                                    1 izvršilac


1.5.  Viši stručni saradnik za praćenje javnog sektora u Odsjeku za izradu,


        izvršenje i analizu budžeta Republike Srpske u Odjeljenju za plan i


        izvršenje budžeta Republike Srpske u Resoru za budžet i javne finasije       1 izvršilac


 


    2   Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica


 


2.1.   Viši stručni saradnik za projekte obnove i rekonstrukcije u Odjeljenju


         za povratak, obnovu i rekonstrukciju u Resoru za planiranje,


         projektovanje i poslove upravljanja smještajnim kapacitetima                    1 izvršilac


 


II Opis poslova


Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.


Učestvuje u pripremi izjašnjavanja nadležnim institucijama kod kojih se vode postupci iz oblasti privrede gdje je strana u postupku Ministarstvo finansija. Priprema analitičke kartice prema dobavljačima bivšeg MORS, VRS kod podnošenja tužbi u pogledu visine tužbenog zahtjeva, osporava visinu postavljenog tužbenog zahtjeva. Prisustvuje raspravama gdje se Ministarstvo pojavljuje kao strana u postupku. Daje mišljenja u pogledu davanja odgovora na tužbe, priprema nacrte za redovne i vanredne pravne lijekove. Učestvuje u radu komisija i drugih radnih grupa. Razmatra i upućuje presude i sudska izvršna rješenja, kao i druge pravosnažne odluke koje se dostavljaju Resoru za upravljanje dugom. Za svoj rad odgovara načelniku odjeljenja i pomoćniku ministra.


Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije


Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.


Vrši zaprimanje ulazne dokumentacije (situacije, računi), sačinjava obrasce za trezorsko poslovanje, kontinuirano sarađuje sa Resorom za trezor - Odjeljenje za računovodstvo, nadležnim ministarstvima i institucijama na koje se odnosi implementacija projekata, sačinjava procedure u vezi sa evidentiranjem finansijskih transakcija i izveštavanja o realizaciji projekata, vrši trebovanje sredstava za plaćanja po projektima, prati i kontroliše dinamiku trošenja sredstava, vodi evidencije i priprema izvještaje. Obavlja i druge poslove koje odredi načelnik Odjeljenja


Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije


Za radno mjesto označeno pod brojem 1.3.


Učestvuje u izradi zakonskih i podzakonskih akata iz nadležnosti Resora. Učestvuje u radu radnih grupa za pripremanje nacrta i prijedloga zakonskih i podzakonskih akata. Daje mišljenja o pravnoj valjanosti akata po kojima postupa Resor za upravljanje dugom. Učestvuje u pregovorima sa domaćim i međunarodnim institucijama.


Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije


Za radno mjesto označeno pod brojem 1.4.


Preduzima i samostalno izvršava najsloženije radnje koje se odnose na regulisanje i praćenje svih oblika kreditnih poslova sa inostranstvom, vodi službene evidencije i registre kreditnih poslova sa inostranstvom na osnovu podataka prikupljenih evidentiranjem kreditnih poslova, a u cilju obezbjeđenja podataka o zaduženosti rezidenata neophodnih za statističku obradu i praćenje stanja ukupnog spoljnog duga Republike Srpske, vrši studijsko-analitičke poslove praćenja stanja iz oblasti kreditnih poslova sa inostranstvom i priprema studije koje se odnose na dalju liberalizaciju kreditnih poslova sa inostranstvom u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, a u skladu sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, analizira izvještaje Republičkog deviznog inspektorata, prikuplja potrebne informacije iz ove oblasti, daje stručna mišljenja i predlaže odgovarajuće mjere za unapređenje segmenata kreditnih poslova sa inostranstvom, izrađuje analitičko-informativne materijale o stanju iz oblasti deviznog poslovanja i šire problematike iz ove oblasti, izrađuje nacrte zakona i podzakonskih akata iz oblasti deviznog sistema i kreditnih odnosa sa inostranstvom, sarađuje sa organima ovlašćenim za inspekcijski nadzor nad deviznim poslovanjem rezidenata i nerezidenata u Republici Srpskoj, te obavlja i druge poslove iz djelokruga Odsjeka.


Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije


Za radno mjesto označeno pod brojem 1.5.


Vrši poslove analitičkog praćenja prihoda i rashoda budžeta po budžetskim korisnicima, vrši praćenje i analizu aktivnosti budžetskih korisnika i opravdanosti srednjoročnih programa po budžetskim korisnicima (programsko budžetiranje), vrši pregled i analize prijedloga potrošnje i budžetskih zahtjeva (tačnosti, sveobuhvatnosti procjene troškova i predloženih učinaka - ciljeva/mjera), vrši konsultacije sa budžetskim korisnicima radi pojašnjenja budžetskog zahtjeva, vrši analizu opravdanosti budžetskih zahtjeva korisnika budžeta, daje odgovarajuće prijedloge i mišljenja za Vladu na prijedloge rješenja o realokaciji budžetskih sredstava u i između budžetskih korisnika, obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Odsjeka.


Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije


Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.


Obavlja upravne i drge stručne poslove koji se odnose na učešće u pripremi i izradi razvojnih dokumenata, učešće u pripremi i izradi godišnjih i drugih planskih dokumenata, učešće u pripremi, izradi i realizaciji posebnih programa i realizaciji projekata koji se odnose na obnovu, rekonstrukciju, sanaciju i izgradnju stambenih jedinica, infrastrukture, kulturnih, vjerskih i javnih objekata za raseljena lica, izbjeglice i povratnike u svrhu povratka, repatrijacije, resocijalizacije i reintegracije, prikupljanje podataka za projekte, vrši njihovo evidentiranje, stručnu obradu, ocjenjuje kvalitet i kompletnost projekata obnove, rekontrukcije, sanacije i izgradnje stambenih jedinica, infrastrukture, kulturnih, vjerskih i javnih objekata za raseljena lica, izbjeglice i povratnike u svrhu povratka, repatrijacije, resocijalizacije i reintegracije, obavlja stručne poslove koji se odnose na stručno nadgledanje i implementaciju projekata obnove, rekontrukcije, sanacije i izgradnje stambenih jedinica, infrastrukture, kulturnih, vjerskih i javnih objekata za raseljena lica, izbjeglice i povratnike u svrhu povratka, repatrijacije, resocijalizacije, i reintegracije, učestvuje u pripremi neophodne dokumentacije za obavljanje postupaka javnih nabavki roba, usluga i radova iz nadležnosti Resora, sačinjava i predlaže plan javnih nabavki i kontroliše njegovo izvršenje, praćenje, analiziranje, utvrđivanje stanja, preduzimanje i predlaganje mjera u oblasti ostvarivanja prava  na obnovu, rekontrukciju, sanaciju i izgradnju stambenih jedinica, infrastrukture, kulturnih, vjerskih i javnih objekata za raseljena lica, izbjeglice i povratnike u svrhu povratka, repatrijacije, resocijalizacije i reintegracije kroz pripremu i izradu izvještaja, analiza, informacija,  i predlaganja izmjena propisa, učešće u pripremi, izradi i predlaganju teksta nacrta zakona i drugih propisa i izvršavanju zakona koji se odnose na predlaganje prvostepenih rješenja i pojedinačnih akata po pojedinačnim zahtjevima za obnovu, rekontrukciju, sanaciju, i izgradnju stambenih jedinica, infrastrukture, kulturnih, vjerskih, i javnih objekata za raseljena lica, izbjeglice i povratnike u svrhu povratka, repatrijacije, resocijalizacije i reintegracije, u svom radu sarađuje sa opštinskim organima vlasti, međinarodnim i domaćim organizacijama koje imlementiraju projekte, a posebno sa organima koji vrše stalni stručni nadzor nad izvođenjem projekata, uz saglasnost načelnika Odjeljenja ostvaruje saradnju sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Federalnim Ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica, međunarodnim i domaćim organizacijama koje realizuju projkte obnove, te sa ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama u okviru republičke uprave Republike Srpske, sarađuje sa resorima u okviru Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima po nalogu načelnika Odjeljenja, odgovara za blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova. Za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja.


Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije


 


III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:


  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

 2. da je stariji od osamnaest (18) godina;

 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i

 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.


 


IV Posebni uslovi:


Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.


VSS, pravni fakultet ili fakultet pravnih nauka, VII stepen stručne spreme, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, poznavanje rada na računaru.


Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.


VSS, ekonomski fakultet ili fakultet za uslužni biznis, VII stepen stručne spreme, najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, znanje rada na računaru.


Za radno mjesto označeno pod brojem 1.3.


VSS, fakultet pravnih nauka, VII stepen stručne spreme, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, aktivno poznavanje engleskog jezika i znanje rada na računaru.


Za radno mjesto označeno pod brojem 1.4.


VSS, fakultet poslovne ekonomije, VII stepen stručne spreme, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, poznavanje engleskog jezika i znanje rada na računaru.


Za radno mjesto označeno pod brojem 1.5.


VSS, ekonomski fakultet, VII stepen stručne spreme, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, znanje rada na računaru.


Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.


VII stepen stručne spreme, građevinski fakultet, mašinski fakultet, tehnički fakultet-građevinski smjer ili visoka škola za ekonomiju i informatiku, najmanje jedna (1) godina rdanog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.


V


Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.


Javno testiranje podrazumjeva razgovor - intervju sa članovima Konkursne komisije.


O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.


 


VI


Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.


 


Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.


 


Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:


a) diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju „Službeni glasnik Republike Srpske ", br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 i 44/15);


b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/11, 85/11 i 7/15);


v) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;


g) dokaza o poznavanju engleskog jezika


   za radna mjesta označena pod brojem 1.3. i 1.4.


 


Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.


 


Napomena za kandidate:


Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji - u protivnom neće moći pristupiti istom.


Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.


Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.


 


VII


Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:


  • diplome o završenoj školskoj spremi;

 • uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave;

 • uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obarzovanja;

 • uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;

 • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

 • dokaza o poznavanju engleskog jezika za radna mjesta označena pod brojem 1.3. i 1.4.


 


Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.


 


VIII


Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu.


 


Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine".


 


Izvor: Agencija za državnu uprave Republike Srpske

Prijavi se na newsletter