JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove

Istekao rok

Prijem državnih službenika u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Federalne uprave za inspekcijske poslove, objavljujeJAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Federalnoj upravi za inspekcijske poslove
6 / 906


 


01. Federalni vodni inspektor, sa mjestom rada u Sarajevu - 1 (jedan) izvršilac
02. Federalni inspektor rada za oblast zaštite na radu, sa mjestom rada u Sarajevu - 1 (jedan) izvršilac01. Opis poslova: poduzima preventivne mjere i radnje radi spriječevanja povrede zakona i drugih propisa, sprječavanja nastajanja štetnih posljedica i otklanjanja uzroka koji bi doveli do štetnih posljedica, ukoliko iste nisu nastupile, u cilju zaštite javnog i privatnog interesa; obavlja inspekcijske nadzore kod subjekta nadzora; predlaže mjere za otklanjanje uzroka koji mogu dovesti do štetnih posljedica i o tome donosi rješenje; upoznaje subjekte nadzora o pravima i obavezama koja imaju u postupku inspekcijskog nadzora, u skladu sa zakonom; daje informacije i savjete subjektima nadzora o djelotvornijem načinu izvršenja zakona i drugih propisa; gradi povjerenje sa subjektima nadzora, koji mu se obraćaju zbog povrede zakona i drugih propisa; permanentno i stručno se obrazuje i usavršava za vršenje poslova inspekcijskog nadzora iz propisa koji se odnose na oblast inspekcijskog, upravnog I prekršajnog postupka u skladu sa Programom stručne obuke inspektora koji donosi rukovodilac organa nadležnog za vršenje inspekcijskih poslova; dostavlja mjesečni I godišnji izvještaj o svom radu glavnom inspektoru koji služi za izradu mjesečnog i godišnjeg izvještaja; vrši i druge poslove iz nadležnosti organizacione jedinice po nalogu glavnog inspektora koji se odnose na pitanja tog radnog mjesta.
Pripadajuća netto plaća: 1.760,85 KM


02. Opis poslova: poduzima preventivne mjere i radnje radi spriječavanja povrede zakona i drugih propisa, spriječavanja nastajanja štetnih posljedica i otklanjanja uzroka koji bi doveli do štetnih posljedica, ukoliko iste nisu nastupile, u cilju zaštite javnog i privatnog interesa; obavlja inspekcijske nadzore kod subjekta nadzora; predlaže mjere za otklanjanje uzroka koji mogu dovesti do štetnih posljedica i o tome donosi rješenje; upoznaje subjekte nadzora o pravima i obavezama koja imaju u postupku inspekcijskog nadzora, u skladu sa zakonom; daje informacije i savjete subjektima nadzora o djelotvornijem načinu izvršenja zakona i drugih propisa; gradi povjerenje sa subjektima nadzora, koji mu se obraćaju zbog povrede zakona i drugih propisa; permanentno i stručno se obrazuje i usavršava za vršenje poslova inspekcijskog, upravnog i prekršajnog postupka u skladu sa Programom stručne obuke inspektora koji donosi rukovodilac organa nadležnog za vršenje inspekcijskih poslova; dostavlja mjesečni i godišnji izvještaj o svom radu glavnom inspektoru koji služi za izradu mjesečnog i godišnjeg izvještaja; vrši i druge poslove iz nadležnosti organizacione jedinice po nalogu glavnog inspektora koji se odnose na pitanja tog radnog mjesta.
Pripadajuća netto plaća: 1.760,85 KM


Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:


Za poziciju 01
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, građevinski fakultet - hidrotehnički smjer, tehnološki fakultet - smjer hemijsko-tehnološki, poljoprivredni ili prirodno matematički fakultet - smjer hemije ili biologije,
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS,
- položen vozački ispit "B" kategorije,
- poznavanje rada na računaru.


Za poziciju 02:
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, fakultet zaštite na radu, mašinski, šumarski, elektrotehnički, hemijsko-tehnološki, metalurški, građevinski ili medicinski fakultet (specijalista medicine rada)
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS,
- položen vozački ispit "B" kategorije
- poznavanje rada na računaru


Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
Napomena: diplome koje nisu ovjerene pečatom obrazovne institucije i koje nisu potpisane od strane ovlaštenih lica izdavaoca neće se uzeti u razmatranje!
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS (primjerak uvjerenja se nalazi na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba)
3. dokaz o položenom vozačkom ispitu "B" kategorije
4. dokaz o poznavanju rada na računaru
5. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton, u Sarajevu ul. Kulovića 7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).


Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.


Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.


O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.


Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.


Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.


Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:


 


AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO


sa naznakom


„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove- konkurs broj: 906"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


Izvor:


http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=84&view=9204

Prijavi se na newsletter