JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Novo Sarajevo

Istekao rok

Ukupno tri izvršioca

01. Stručni savjetnik za osnovno obrazovanje, kulturu, sport, omladinu i nevladine organizacije u Službi za društvene djelatnosti - 1(jedan) izvršilac
02. Rukovodilac Kabineta - šef Kabineta u Kabinetu Općinskog načelnika - 1(jedan) izvršilac
03. Stručni savjetnik za geodetske poslove u oblasti urbanizma u Službi za imovinsko - pravne i geodetske poslove i katastar nekretnina, na određeno vrijeme, do povratka državnog službenika sa porodiljskog odsustva - 1(jedan) izvršilac


 


01.Opis poslova: Prati i proučava stanje iz oblasti, obrazovanja, kulture, sporta i omladinskih i nevladinih organizacija; priprema podatke i radi izvještaje, informacije i analize rada ustanova za osnovno obrazovanje, kulture i sporta i omladinskih i nevladinih organizacija na osnovu prikupljenih podataka i podataka koje mu dostavljaju ustanove za osnovno obrazovanje, udruženja i sportske organizacije; predlaže mjere za unapređenje rada u navedenim oblastima, koordinira rad ustanova iz oblasti osnovnog obrazovanja, u saradnji sa Prosvjetno - pedagoškim zavodom, Kantonalnim ministarstvom nauke i obrazovanja i ustanovama osnovnog obrazovanja; planira, priprema i provodi takmičenja iz oblasti znanja na općinskom nivou iz oblasti obrazovanja; vodi kalendar važnijih historijskih događaja i datuma iz oblasti obrazovanja na području Općine; učestvuje u pripremanju manifestacija kulturno - zabavnog karaktera za škole; učestvuje u pripremanju nagrada, pohvala i drugih priznanja povodom smotri i takmičenja na općinskom nivou; obavlja i druge poslove ovog radnog mjesta koje mu odredi rukovodilac službe


02.Opis poslova: Rukovodi Kabinetom sa ovlaštenjima koja su utvrđena u članu 57. Pravilnika: vrši najsloženije poslove i zadatke iz nadležnosti Kabineta, a posebno: raspoređuje poslove I zadatke na službenike I namještenike; utvrđuje prioritet u obavljanju poslova i zadataka; pruža stručnu pomoć i nadzire rad sužbenika I namještenika; koordinira rad u Kabinetu; predlaže poslove i zadatke za godišnji program rada Jedinstvenog organa uprave; utvrđuje periodične planove rada Kabineta I osigurava njihovu realizaciju; priprema izvještaj o radu jedinstvenog organa uprave iz djelokruga Kabineta; osigurava zakonito, stručno i blagovremeno obavljanje svih poslova u Kabinetu; redovno/svakodnevno , sedmično i mjesečno upoznaje načelnika o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti Kabineta; predlaže načelniku preduzimanje određenih mjera radi rješavanja postojećih problema u kabinetu u cilju obezbjeđenja uslova za pravilno i blagovremeno vršenje svih poslova iz nadležnosti Kabineta. ; dužan je stalno ostvarivati saradnju i dogovarati se sa sekretarom i obezbjeđivati sprovođenje zadataka sa sekretarom i tako omogućiti sekretaru da ostvaruje svoju funkciju na koordiniranju i usmjeravanju rada svih službi za upravu i drugih službi i dužan je postupati po svim nalozima i zahtjevima načelnika i izvještavati ga o preduzetim mjerama i rezultatima postignutim tim mjerama. Neposredno vrši slijedeće poslove: prima, otvara i signira poštu iz nadležnosti Kabineta načelnika; sa načelnikom razmatra dnevne obaveze i sastanke i priprema mu materijale, dokumente i podatke za sastanke; obavlja protokolarne poslove koji se odnose na vršenje funkcije načelnika, po nalogu načelnika učestvuje u radnim grupama međunarodnih i domaćih organizacija kada se radi o pitanjima koja se odnose na povećanje efikasnosti i modernizacije javne uprave; vrše poslove za potrebe načelnika koji se odnose na pripreme i ostvarivanje kontakta sa gostima, poslove u vezi dolaska pojedinaca i grupa iz zemlje i inostranstva, pripreme protokola posjeta stranih i domaćih delegacija, privrednih delegacija, programe posjeta drugim gradovima i državama sa primjerima dobre prakse lokalne samouprave; organizuje prevođenje i poslove informisanja i propagande; prikuplja podatke vezane za Općinu koji se odnose na odobrene projekte u primjeni i ostvaruje saradnju sa pomoćnicima načelnika u vezi apliciranja projekata stranim i domaćim donatorima; ostvaruje saradnju sa pomoćnicima načelnika u vezi blagovremenog dostavljanja materijala stručnoj službi Općinskog vijeća koje predlaže načelnik; prati propise i daje stručna objašnjenja službenicima i namještenicima u kabinetu; predlaže edukacione programe za sve državne službenike i namještenike; predlaže mjere na poboljšanju kvaliteta rada i radne discipline; izrađuje plan nabavke roba, usluga i radova i pokreće i provodi postupak javne nabavke iz nadležnosti Kabineta; izrađuje plan edukacije službenika i namještenika u okviru Kabineta; daje prijedlog ocjena rada za šefove Odsjeka; vrši i druge poslove iz nadležnosti Kabineta koje odredi Općinski načelnik.

03.Opis poslova: vrši uviđaj i potrebna mjerenja na licu mjesta u pogledu pitanja koja se odnose na izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju objekta, identifikuje parcele i objekte u katastru nekretnina; vrši izradu lokacija objekata i izvoda iz planske dokumentacije; vrši izradu prijedloga građevinske parcele; vrši iskoličenja objekata i kontrolu temelja građevinskih objekata, vrši ovjeru trase prokopa i podzemnih instalacija komunalne i druge infrastrukture i ucrtavanje objekata na kopije planova podzemnih instalacija u skladu sa posebnim ovlaštenjem Općinskog načelnika; vrši kontrolu položaja i nivelacije objekata predloženog idejnim projektom; obezbjeđuje čuvanje planske dokumentacije; prima stranke i daje im stručna objašnjenja i upute u skladu sa zakonskim propisima o pitanjima iz nadležnosti Odsjeka; vrši i sve druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto, koje odredi šef Odsjeka.


Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:


Za poziciju 01.
- VSS najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, filozofski fakultet, fakultet za sport i tjelesni odgoj, PMF ili drugi fakultet nastavničkog ili društvenog smjera, fakultet političkih nauka
- najmanje tri godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru
- položen stručni upravni ispit

Za poziciju 02.
- VSS najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, fakultet pravne ili ekonomske struke, filozofski ili fakultet političkih nauka,
- najmanje pet godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru
- položen stručni upravni ispit

Za poziciju 03.
- VSS najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, fakultet geodetske struke
- najmanje tri godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru
- položen stručni upravni ispit


Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića br. 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1.fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrda / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS, (primjer uvjerenja se nalazi na web stranici Agencije)
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu(stručnom upravnom ispitu, ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni I Hercegovini, ili pravosudnom ispitu, ukoliko ga posjeduje
5. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul.Kulovića br.7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.).


Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.


O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj procedure, o čemu neće biti pismeno obavještavan.


Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.


Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:


 


AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Novo Sarajevo"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


Izvor: ADS FBiH


http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=84&view=9283

Prijavi se na newsletter