JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo

Istekao rok

Stručni savjetnik za ovčarstvo i kozarstvo - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: Organizuje i provodi uzgojno-selekcijski rad u ovčarstvu i kozarstvu; izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge analitičke materijale na temelju dobivenih podataka; izrađuje elaborate, studije, programe, projekte, planove i procjene u ovčarstvu i kozarstvu, kao i projektne zadatke za ovčarstvo i kozarstvo; priprema i poduzima odgovarajuće mjere, radnje i postupke radi izvršavanja poslova u oblasti ovčarstva i kozarstva, poduzima odgovarajuće mjere na sprječavanju nastanka štetnih posljedica, odnosno mjera na otklanjanju štetnih posljedica u ovčarstvu; prati rad i edukuje kadrove iz kantonalnih selekcijskih službi u cilju provođenja uzgojno selekcijskog rada u Federaciji Bosne i Hercegovine; vrši i ostale poslove koje odredi šef Odsjeka. 
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.290,92 KM.
Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:


-VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, poljoprivredni fakultet - odsjek za stočarstvo, zootehniku,
- tri godine radnog staža,u struci nakon sticanja VSS
- položen stručni ispit, 
- položen vozački ispit "B" kategorije, 
- poznavanje rada na računaru,
- poznavanje engleskog jezika.


Prijavljivanje na konkurs:


a) Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)


NAPOMENE ZA KANDIDATE:


O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.


Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.


Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.


Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.


Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.


Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.69/06, 78/06, 63/08,27/14 i 69/17).


Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:


 


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
Ul.Kulovića br.7
71000 Sarajevo
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika 
u Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo broj: 06-34-8-646/17"Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.


 


Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Prijavi se na newsletter