JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Kantonalnom zavodu za urbanizam i prostorno uređenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona

Istekao rok

Stručni savjetnik za zaštitu okoliša – 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: radi u svojstvu samostalnog planera iz oblasti svoje struke; izrađuje planske dokumente, projekte, programe, elaborate i studije iz oblasti svoje struke; učestvuje u izradi i praćenju provedbe planskih dokumenata svih nivoa; obezbjeđuje zakonitost, stručnost i blagovremenost u izvršavanju poslova; učestvuje u izradi najsloženijih zadataka i predlaže preduzimanje potrebnih mjera; prati dinamiku izrade zadataka i kvalitet obavljenog posla; odgovoran je za poštivanje procedura utvrđenih ISO 9001:2008 standardima; izlaže i tumači plansku dokumentaciju; obezbjeđuje uslove za obavljanje zadatka; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Odjeljenja.   


 


 


Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:



 • VSS (VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja, sa najmanje 240 ECTS bodova), visoko obrazovanje – prirodno matematički fakultet (odsjek – ekologija, hemija, geografija, biologija), šumarski, poljoprivredni ili tehnološki fakultet,

 • najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,

 • poznavanje rada na računaru. 


 


Prijavljivanje na konkurs:


Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).


 


 



 1. Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

  1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),

  2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,

  3. dokaz o poznavanju rada na računaru,

  4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije adsfbih.gov.ba).




 


Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.


 


Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.


 


O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.


 


Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.


 


Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.


 


Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana  od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH


 Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton


Ul. Kučukovići br. 2


72000 Zenica


sa naznakom:


“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u


Kantonalnom zavodu za urbanizam i prostorno uređenje


Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona


Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


 


Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Prijavi se na newsletter