JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Srebrenik

Istekao rok

Stručni saradnik za računovodstvo - šef računovodstva u Službi za finansije i inspekcijski nadzor - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: Priprema knjigovodstvene podatke za izradu nacrta budžeta, informacija i drugih materijala iz oblasti budžeta, prati propise iz oblasti računovodstva i stara se o njihovoj primjeni, izrađuje godišnje obračune općinskih službi i odgovoran je za njihovu zakonitu i blagovremenu izradu, odgovoran je za zakonito i blagovremeno vođenje finansijsko-materijalnog poslovanja općinskih službi, kontroliše evidenciju KUF-a i KIF-a, kontroliše formalno pravnu ispravnost zahtjeva za plaćanje, stručno obrađuje podatke za pripremu završnog računa i izvještaja o izvršenju budžetskih prihoda, odgovara za primjenu propisa iz oblasti računovodstva, te za blagovremenost, tačnost i ispravnost poslova koje obavlja, vrši kontiranje i kontrolu finansijsko-materijalne dokumentacije, radi i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika i neposrednog rukovodioca.


 


Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji  Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji:


-VSS / VII stepen stručne spreme - završen ekonomski fakultet ili visoko obrazovanje prvog,


 drugog ili trećeg  ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje sa najmanje 180 ECTS


 bodova - ekonomske struke,


-najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme,


-položen ispit za samostalnog računovođu,


-poznavanje rada na računaru.


 


Prijavljivanje na konkurs:  1. Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH adsfbih.gov.ba).

  2. Ostali kandidati dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):


1.fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je


   diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992.godine),


2.potvrda / uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon završene visoke stručne spreme, (primjer


   potvrde / uvjerenja o radnom stažu u struci, nalazi se na web stranici Agencije:


   www.adsfbih.gov.ba ),


     3.kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli


        VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg  ciklusa


        Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti i:


       -dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet


        godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita


        za namještenika, izdati nakon objave javnog konkursa,


       -dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,


      4.dokaz o položenom ispitu za samostalnog računovođu,


      5.dokaz o poznavanju rada na računaru,


      6.popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u


   prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75


   000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).


 


Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja Ispita općeg znanja.


Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima  koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika biće dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.


O datumu, vremenu i mjestu polaganja Ispita općeg znanja i stručnog ispita, kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.


Ako kandidat ne pristupi polaganju Ispita općeg znanja i /ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.


 


Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa.


Prijavu na konkurs, odnosno  sve  tražene  dokumente  treba  dostaviti u roku od  15  dana  od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:


 


Agencija za državnu službu Federacije BiH


Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton


Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla


 


sa naznakom:


''Javni konkurs za popunu radnog  mjesta državnog službenika u Općini Srebrenik''


 


              Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje.


 


Izvor: ADS FBiH

Prijavi se na newsletter