Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Usora, objavljen 27.06.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni list"

Istekao rok

Stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove, prostorno uređenje i građenje

JAVNI  KONKURS


za popunu radnog  mjesta državnog službenika u Općini Usora


 


  5/602 


 - Stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove, prostorno uređenje i građenje – 1 ( jedan) izvršilac


 


Opis poslova: prati, proučava i izvršava zakone i propise u oblasti imovinsko-pravnih poslova, urbanizma i građenja, izrađuje nacrte propisa iz nadležnosti Službe,vodi postupak i priprema prijedloge rješenja oko utvrđivanja općeg interesa, vodi postupak o zahtjevu za izvlaštenje, priprema prijedloge rješenja oko prometa građevinskog zemljišta, vodi evidenciju i pravi ugovore oko zakupa zemljišta državne svojine, rješava imovinske odnose kod bespravno zauzetog zemljišta državne svojine, rješava i druge imovinsko-pravne odnose koji spadaju u djelokrug rada Službe, sudjeluje u radu Povjerenstva za izlaganje podataka na javni uvid kod uspostave katastra nekretnina, vođenje upravnog postupka po zahtjevima stranaka za izdavanje urbanističke  saglasnosti, građevinske i uporabne dozvole, priprema i sudjeluje u izradi prostorno planske dokumentacije, poslovi urbanizacije prostora, izgradnje, industrijskih, stambenih objekata, koordiniranje rada Povjerenstva za tehnički prijem objekata, prati, analizira i istražuje problematiku prostornog i urbanističkog planiranja, obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika,


 


Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:


  • VSS-VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova- završen pravni fakultet

 • najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke spreme

 • poznavanje rada na računaru


 


   Prijavljivanje na konkurs: 1. Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije adsfbih.gov.ba).

 2. Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

  1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),

  2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke spreme
.    3.  kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i  koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti i:


- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika i


 - dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika                                               1. dokaz o poznavanju rada na računaru

 2. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije adsfbih.gov.ba).


 


Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.


Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.


 


O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.


Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.


 


Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.


Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15  dana  od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH


 Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton


Ul. Kučukovići br. 2


72000 Zenica


sa naznakom:


“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog  službenika u Općini Usora”


 


Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


 


Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Prijavi se na newsletter