JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta u statusu službenika u Gradskoj upravi Grada Banja Luka

Istekao rok

Devet izvršilaca

Oblast: Administrativne i slične usluge 
Rad na: Neodređeno vrijeme 
Regija: Banja Luka 
Otvoreno do: 30.03.2017. 
Broj izvršilaca: 9


OPIS RADNOG MJESTA


U Gradsku upravu Grada Banja Luka prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu službenika:


u Odjeljenju za opštu upravu:
1. Samostalni stručni saradnik za kontrolu poslova matičnih evidencija...........................................1 izvršilac
2. Stručni saradnik za pružanje pomoći građanima u Prijemnoj kancelariji................................................1 izvršilac


u Odjeljenju za finansije:
3. Stručni saradnik-operater na trezorskom sistemu......................1 izvršilac


u Odjeljenju za prostorno uređenje:
4. Samostalni stručni saradnik za legalizaciju objekata.............1 izvršilac


u Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje:
5. Samostalni stručni saradnik za formiranje evidencije o imovini Grada..............1 izvršilac
6. Samostalni stručni saradnik za formiranje evidencije i procjenu imovine Grada.......................1 izvršilac


u Odjeljenju za inspekcijske poslove:
7. Tržišni inspektor.............................................................................1 izvršilac
8. Inspektor za hranu...............................................................................1 izvršilac


u Odsjek za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima:
9. Samostalni stručni saradnik za ljudske resurse i normativnu djelatnost................1 izvršilac


II– Opis poslova 


Opis poslova koje obavlja Samostalni stručni saradnik za kontrolu poslova matičnih evidencija
 Obavlja sljedeće poslove: 
učestvuje u organizovanju i izvršenju svih poslova, za koje je ovlašten, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima iz oblasti matičnih knjiga, Zakonom o državljanstvu, Porodičnim zakonom, Zakonom o ličnom imenu i drugim propisima;
vrši unos u elektronsku bazu svih činjenica koje su predmet upisa u matične evidencije; 
vodi skraćeni djelovodnik matične evidencije i odgovara za ažurnost iste;
vrši raspodjelu prispjele pošte, iz oblasti matičnih poslova;
učestvuje u provođenju upravnih radnji, u izradi i izvršenju akata iz djelokruga matičnih poslova; 
obezbjeđuje izvršenje matičnih poslova - u propisanim rokovima i o tome izvještava šefa Odsjeka;
učestvuje u izradi oglednih primjeraka obrazaca - koji se primenjuju u djelokrugu utvrđenih poslova; 
koordinira i usklađuje rad svih matičara - u pogledu ujednačene primjene propisa i procedura;
učestvuje u izradi programa rada i objedinjuje izvještaje o radu matičara;
u skladu sa Zakonom, priprema informacije za potrebe sredstava informisanja i statistike;
vrši kontinuirane kontrole zakonitosti upisa u matične evidencije, kontrolu dokumentacije - priložene kod upisa u matične evidencije, kontrolu izdavanja izvoda i uvjerenja iz matičnih evidencija u skladu sa Zakonom i utvrđenim procedurama, te priprema izvještaje o izvršenim kontrolama;
inicira pokretanje upravnih postupaka iz oblasti građanskih stanja, po službenoj dužnosti, shodno činjenicama upisanim u matične knjige koje se vode za Grad Banja Luku;
prikuplja dokumentaciju iz službenih evidencija, kao dokaz o činjenicama koje su osnov pokretanja upravnog postupka, po službenoj dužnosti, i dostavlja ih samostalnim stručnim saradnicima za građanska stanja;
sarađuje sa Komisijom za interne provjere upisa u matičnim knjigama rođenih i knjigama državljana Gradske uprave Grada Banja Luka i vrši pripremu dokumentacije za rad Komisije;
organizuje, koordinira i kontroliše poslove provjere MUP-a RS i MUP—a Federacije BiH i Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka, u skladu sa Zakonom po nalogu šefa Odsjeka;
obavlja i druge poslove - po nalogu Gradonačelnika, šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja;
za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.


- Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.


- Opis poslova koje obavlja Stručni saradnik za pružanje pomoći građanima u Prijemnoj kancelariji
 Obavlja sljedeće poslove:
pruža pomoć građanima - kod izdavanja brojeva na uređaju „red-sistem”;
pruža pomoć i potrebne informacije korisnicima usluga u šalter-sali;
pomaže građanima u popunjavanju obrazaca u Prijemnoj kancelariji; 
na vrijeme obavještava osobe, zadužene za održavanje pojedinih sistema o eventualnoj tehničkoj neispravnosti;
obavlja i druge poslove - po nalogu Gradonačelnika, šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja;
za svoj rad, odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.


- Status i kategorija radnog mjesta: službenik sedme kategorije, trećeg zvanja.


- Opis poslova koje obavlja Stručni saradnik-operater na trezorskom sistemu
 
 Obavlja sledeće poslove:
unosi podatke sa obrasca trezorskog poslovanja, obrazac br. 2 – Grupa računa i obrazac br. 5 – Lična primanja, i sistemski odobrava unesenu transakciju;
unosi podatke sa obrasca br. 4 – Dobavljač-predstavništvo-banka;
po izvršenom unosu podataka, u i sa obrasca br. 1 - zahtjev za nabavku, lista sistemski odobren zahtjev, odnosno narudžbenicu - u tri primjerka, te istu prosljeđuje na potpis i ovjeru, koja se dalje prosljeđuje dobavljaču;
izlistava mjesečne izvještaje za budžetske korisnike - iz Modula obaveza (karticu dobavljača, izvještaj o statusu avansa, prethodna plaćanja dobavljačima);
kontroliše ispravnost sačinjenih obrazaca, koji su pripremljeni za unos;
odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava za rad;
obavlja i druge poslove - po nalogu šefa Odsjeka, načelnika Odjeljenja i Gradonačelnika.
za svoj rad, odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.


- Status i kategorija radnog mjesta: službenik sedme kategorije, trećeg zvanja.


- Opis poslova koje obavlja Samostalni stručni saradnik za legalizaciju objekata
 
 Obavlja sljedeće poslove:
vodi postupke izdavanja lokacijskih uslova i naknadnih građevinskih i upotrebnih dozvola;
vodi postupak izdavanja rješenja kojim se utvrđuje legalnost objekata;
vrši uviđaj na terenu i o tome sačinjava zapisnik;
kontroliše sadržaj i ovjerava urbanističko-tehničke uslove za legalizaciju objekata urađene od strane ovlašćenog pravnog lica;
izrađuje urbanističko-tehničke uslove; 
izrađuje izvještaj o obavljenoj kontroli tehničke dokumentacije;
izrađuje zapisnik o visini naknada troškova uređenja i jednokratne rente;
izrađuje zapisnik o utvrđivanju naknade za legalizaciju
odgovoran je za zakonitost vođenja postupaka iz djelokruga svog rada;
rad sa strankama;
provodi mjere zaštite na radu i zaštite od požara, i mjere u vezi sa korištenjem i čuvanjem imovine u Odjeljenju;
obavlja i druge poslove - po nalogu šefa Odsjeka, načelnika Odjeljenja i Gradonačelnika;
za svoj rad, odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.


- Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.


- Opis poslova koje obavlja Samostalni stručni saradnik za formiranje evidencije o imovini Grada
 
Obavlja sljedeće poslove:
vrši unos podataka o nepokretnostima korišćenjem programa/softvera, na osnovu formirane dokumentacije za svaku pojedinačnu nepokretnost;
pribavlja i obrađuje pravne, tehničke i druge podatake od drugih organizacionih jedinica Gradske uprave grada Banja Luka, koji se odnose na nepokretnu imovinu Grada,
pribavlja i obrađuje podatke i dokumentaciju o nepokretnostima iz evidencija koje po službenoj dužnosti vode republički organi uprave, javne ustanove i preduzeća kao i gradske institucije, javna preduzeća i javne ustanove,
sređuje, obrađuje, evidentira i čuva dokumentaciju na osnovu koje je formirana evidencija o imovini kao što su: zemljišno-knjižni izvadci, posjedovni listovi, kopije katastarskih planova, izvodi iz regulacionih planova, ugovori, rješenja, presude, građevinske i upotrebne dozvole i sl.
ažurira bazu podataka, prikuplja i statistički obrađuje podatke i dostavlja izvještaje šefu Odsjeka, te izrađuje analitičko - informativne materijale;
priprema, izrađuje i parafira sve akte poslovanja iz nadležnosti Odsjeka za evidenciju i upravljanje nepokretnom imovinom Grada;  
dostavlja tražene podatke iz elektronske baze podataka i sačinjava izvještaje o imovini grada Banjaluka, 
obavlja i druge poslove - po nalogu Gradonačelnika, načelnika Odjeljenja i  šefa Odsjeka;
za svoj rad, odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.


- Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.


- Opis poslova koje obavlja Samostalni stručni saradnik za formiranje evidencije i procjenu imovine Grada


Obavlja sljedeće poslove:
vrši procjene tržišnih vrijednosti nepokretnosti u vlasništvu Grada, za potrebe formiranja evidenicje;
prikuplja, sređuje, obrađuje, evidentira i čuva dokumentaciju neophodnu za procjenu tržišne vrijednosti nepokretnosti;
aktivno prati stanje na tržištu nekretnina za potrebe vršenja procjena tržišnih vrijednosti;
učestvuje u unapređivanju i razvijanju elektronske aplikacije/softvera za evidenciju imovine;
dostavlja tražene podatke iz elektronske baze podataka i sačinjava izvještaje o imovini grada Banjaluka; 
obavlja i druge poslove - po nalogu Gradonačelnika, načelnika Odjeljenja i  šefa Odsjeka;
za svoj rad, odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.


- Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.


- Opis poslova koje obavlja Tržišni inspektor
 
 Obavlja sljedeće poslove:
 U oblasti prometa roba i usluga, tržišni inspektor, vrši:
kontrolu slobodne razmjene rada i usluga, i sprečavanja narušavanja jedinstvenog tržišta - u okviru entitetskih ovlaštenja;
kontrolu obavljanja djelatnosti trgovine;
kontrolu obavljanja preduzetništva;
kontrolu obavljanja ugostiteljske i turističke djelatnosti;
kontrolu zaštite potrošača;
kontrolu nelojalne konkurencije i monopolističkog ponašanja;
kontrolu cijene proizvoda i usluga;
kontrolu kvaliteta i sigurnosti proizvoda i usluga;
kontrolu upotrebe isppravnih i verifikovanih mjerila u oblasti zakonske metrologije;
kontrolu upotrebe mjernih jedinica, i njihovo navođenje u prometu robe;
kontrolu prometa umnožavanja reprodukcije muzičkih i kinematografskih djela, snimljenih na nosačima zvuka i video-kasetama; 
kontrolu obavljanja i drugih poslova nadzora u oblasti prometa robom, ugostiteljske i turističke djelatnosti, kada je to određeno posebnim zakonom;
vodi upravni postupak o izvršenom inspekcijskom nadzoru obavezano sačinjava zapisnik ili službenu zabilješku;
donosi rješenje i zaključke;
izdaje prekršajni nalog;
podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka;
vodi evidenciju o izvršenim inspekcijskim nadzorima, i preduzetim mjerama;
podnosi izvještaj načelniku Odjeljenja, o izvršenom isnpekcijskom nadzoru i preduzetim mjerama;
izrađuje izvještaj o radu - načelniku Odjeljenja;
dostavlja redovne godišnje operativne planove, i tromjesečne izvještaje o radu - glavnom republičkom tržišnom inspektoru;
odgovorno se ponaša prema sredstvima rada; 
odgovoran je za sprovođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara, i mjera u vezi sa čuvanjem imovine u Odjeljenju;
obavlja i druge poslove, utvrđene Zakonom i drugim propisima, kao i poslove - po nalogu načelnika Odjeljenja i Gradonačelnika;
za svoj rad, odgovoran je načelniku Odjeljenja i Gradonačelniku.
 
 Tržišni inspektor je odgovoran:  
ako u vršenju nadzora ne preduzme, ne predloži ili ne odredi mjeru - za koju je ovlašćen; 
ako ne predloži, ili ne pokrene postupak pred nadležnim organom zbog utvrđene nezakonitosti, odnosno nepravilnosti;  
ako prekorači svoja zakonska ovlaštenja;  
ako ne postupa u skladu sa Kodeksom državnih službenika i Kodeksom inspektora; 
ako - svojom greškom, prouzrokuje materijalnu i nematerijalnu štetu subjektu.


- Status i kategorija radnog mjesta: službenik četvrte kategorije


- Opis poslova koje obavlja Inspektor za hranu


Obavlja sljedeće poslove: 
vrši nadzor nad objektima za industrijsku proizvodnju životnih namirnica,
vrši nadzor nad zanatskom proizvodnjom  životnih namirnica, 
vrši nadzor nad prometom životnih namirnica u prodavnicama, 
vrši nadzor u oblasti  prometa životnih namirnica u skladištima, 
vrši nadzor u oblasti prometa životnih namirnica na ostalim mjestima,
vrši nadzor nad proizvodnjom i prometom hrane životinjskog porijekla, u trgovinama na malo, (osim u mesnicama i proizvodima od mesa), korišćenje mesa i proizvoda od mesa za pripremu i usluživanje jela u ugostiteljskim i drugim objektima, proizvodnji i prometu drugih proizvoda - koji sadrže meso i proizvode od mesa, 
vrši nadzor nad trgovinom na malo ribom i proizvodima od ribe, rakova i školjki i srodnim proizvodima, osim u ribarnicama i na tržnicama, korišćenje ribe i rakova i školjkaša i proizvoda od ribe, rakova i školjkaša i srodnih proizvoda za pripremu i usluživanje jela u ugostiteljskim i drugim objektima, 
vrši nadzor nad trgovinom na malo proizvoda od mlijeka, osim na tržnicama i pijacama,
vrši nadzor nad korišćenjem mlijeka i proizvodima od mlijeka za pripremu i usluživanje jela u ugostiteljskim i drugim objektima, proizvodnju i promet drugih proizvoda koji sadrže mlijeko i proizvode od mlijeka,
vrši nadzor nad trgovinom na malo jajima i proizvodima od jaja, osim na pijacama, korišćenje jaja i proizvoda od jaja za primpremu i usluživanje jela u ugostiteljskim i drugim objektima,
vrši nadzor nad proizvodnjom i prometom drugih proizvoda koji sadrže jaja i proizvode od jaja,
vrši nadzor nad trgovinama na malo medom i proizvodima od meda, osim na tržnicama i pijacama, (proizvodnja i promet drugih proizvoda koji sadrže med i proizvode od meda),
vrši nadzor nad objektima ugostiteljsko-turističke djelatnosti,
vrši nadzor nad objektima za ishranu i javnih kuhinja,
vrši nadzor nad radom gradskog vodovoda,
vrši nadzor nad radom lokalnih vodovoda i javnih česmi,
vrši nadzor nad objektima koji pružaju usluge pijaca na veliko i malo,
vrši nadzor nad zaposlenim licima koja  su u kontaktu sa hranom i  podliježu zdravstvenom nadzoru,
vrši uzimanje uzoraka radi utvrđivanja higijenske ispravnosti životnih namirnica u proizvodnji i prometu,
vodi upravni postupak, 
o izvršenom inspekcijskom nadzoru, obavezno sačinjava zapisnik, ili službenu zabilješku,
donosi rješenje i zaključke,
izdaje prekršajni nalog,
podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka,
vodi evidenciju o izvršenim inspekcijskim nadzorima i preduzetim mjerama,
podnosi izvještaj načelniku Odjeljenja, o izvršenom inspekcijskom nadzoru i preduzetim mjerama,
izrađuje izvještaj o radu – načelniku Odjeljenja,
dostavlja redovne godišnje operativne planove, i tromjesečne izvještaje o radu Glavnom republičkom zdravstvenom inspektoru,
odgovorno se ponaša prema sredstvima rada,
odgovoran je za provođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara, i mjera u vezi sa čuvanjem imovine u Odjeljenju,
obavlja i druge poslove, utvrđene Zakonom i drugim propisima, kao i poslove – po nalogu načelnika Odjeljenja i Gradonačelnika,
za svoj rad, odgovoran je načelniku Odjeljenja i Gradonačelniku,
prati zakonske i druge propise iz oblasti inspekcijskog nadzora koji su preneseni u nadležnost inspekcije grada, te uz konsultacije načelnika Odjeljenja priprema inicijative za izmjene i dopune istih i dostavlja ih inspektorima,  
prati rad inspektora i pruža stručnu pomoć inspektorima - u vođenju postupka inspekcijskog nadzora, i u izradi  odluka -  rješenja, 
po ovlaštenju načelnika Odjeljenja, zastupa Odjeljenje u sudskim postupcima, 
upoznavanje – dostavljanjem  inspektorima  zakona i drugih propisa iz oblasti koje nadziru,
u saradnji sa načelnikom priprema prijedloge opštih normativnih akata iz nadležnosti Odjeljenja, 
priprema prigovore i žalbe protiv rješenja – odluka sudova i drugostepenih organa, 
priprema tužbe za pokretanje  upravnih sporova,
ostvaruje komunikacije sa Pravobranilaštvom, po pitanjima iz nadležnosti Odjeljenja,
prati riješenost zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka podnesenih od strane inspektora,
vodi evidenciju o finansijskim efektima rada Inspekcije, (uplate po pravosnažnim rješenjima sudova,  prekršajni nalozi i drugi),
po nalogu načelnika Odjeljenja razmatra predstavke, prigovore građana, stranaka na rad inspektora, te predlaže preduzimanje mjera,
obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja i Gradonačelnika.
za svoj rad, odgovara načelniku Odjeljenja i Gradonačelniku.
odgovoran je za sprovođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara i mjera u vezi sa čuvanjem imovine u Odjeljenju


- Status i kategorija radnog mjesta: službenik četvrte kategorije


- Opis poslova koje obavlja Samostalni stručni saradnik za ljudske resurse i normativnu djelatnost


Obavlja sljedeće poslove:
priprema i izrađuje nacrte opštih  internih  akata;
priprema i izrađuje nacrte ugovora o građansko-pravnom odnosu (ugovore o djelu i sl.);
priprema rješenja i ugovore iz oblasti radnih odnosa za zaposlene u Gradskoj upravi Grada;
prati propise iz oblasti radnih odnosa koji se odnose na ostvarivanje prava, obaveza i odgovornosti zaposlenih;
vrši stručne poslove u sprovođenju postupka popune upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Banja Luka: priprema raspisivanje javnog konkursa, priprema za komisiju izvještaj o prispjelim prijavama, poziva kandidate na intervju, priprema akt o prijemu;  
učestvuje u sastavu komisija za provođenje postupka internog konkursa, javnog konkursa i konkursa za prijem pripravnika;
vrši stručne poslove u sprovođenju postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti zaposlenih u Gradskoj upravi, i daje stručna mišljenja Disciplinskoj komisiji;
vrši stručne poslove za potrebe rada Komisije za utvrđivanje materijalne odgovornosti zaposlenih;
provodi administrativno izvršenje akata drugih državnih organa;
obavlja i druge poslove - po nalogu šefa Odsjeka i Gradonačelnika;
za svoj rad, odgovoran je šefu Odsjeka.Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.


OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS


III - Opšti uslovi


Opšti uslovi koje moraju ispunjavati kandidati:


da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;
da je stariji od 18 godina;
da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave;
da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;
da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član  IX stav 1. Ustava BiH; 
da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u Gradskoj upravi, u skladu sa članovima 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16).


IV - Posebni uslovi 


Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto naznačeno u tački I pod rednim brojem 1. su:


VSS-diplomirani pravnik, VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS;
položen stručni ispit za rad u upravi;
jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
poznavanje rada na računaru.


Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto naznačeno u tački I pod rednim brojem 2. su:


SSS- srednja škola, IV stepen stručne spreme;
položen stručni ispit za rad u upravi;
šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme; 
poznavanje rada na računaru.


Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto naznačeno u tački I pod rednim brojem 3. su:


SSS- srednja škola, IV stepen stručne spreme;
položen stručni ispit za rad u upravi;
šest (6)  mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme; 
poznavanje rada na računaru.


Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto naznačeno u tački I pod rednim brojem 4. su:


VSS- diplomirani inženjer arhitekture, VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS;
položen stručni ispit za rad u upravi;
tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme; 
položen vozački ispit „B“ kategorije;
poznavanje rada na računaru.


Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto naznačeno u tački I pod rednim brojem 5. su:


VSS- diplomirani pravnik, VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS;
položen stručni ispit za rad u upravi;
jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme; 
položen vozački ispit „B“ kategorije;
poznavanje rada na računaru.


Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto naznačeno u tački I pod rednim brojem 6. su:


VSS- diplomirani ekonomista, VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS;
položen stručni ispit za rad u upravi;
jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme; 
poznavanje rada na računaru.


Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto naznačeno u tački I pod rednim brojem 7. su:


VSS- dipl.ekonomista, dipl.pravniik, dipl.inž.elektrotehnike, dipl.inž.mašinstva,dipl.inž.tehnologije,dipl.inž.hemijske tehnologije, dipl.inž.hemijskih procesa ili dipl.inž. tekstilog inženjerstva, VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS;
položen stručni ispit za rad u upravi;
tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
položen vozački ispit „B“ kategorije;
poznavanje rada na računaru.
Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto naznačeno u tački I pod rednim brojem 8. su:


VSS- dipl. hemičar, dipl.inž.prehrambenog inženjerstva, dipl.inž.prehrambene tehnologije, dipl.inž. za kontrolu kvaliteta i bezbjednost namirnica, dr medicine ili dipl.sanitarni inženjer, VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS;
položen stručni ispit za rad u upravi;
tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme; 
položen vozački ispit „B“ kategorije;
poznavanje rada na računaru.


Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto naznačeno u tački I pod rednim brojem 9. su:


VSS- diplomirani pravnik, VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS;
položen stručni ispit za rad u upravi;
jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme; 
položen vozački ispit „B“ kategorije;
poznavanje rada na računaru.


V - Potrebna dokumenta


  Uz prijavu, kandidat prilaže biografiju sa opisom poslova koje je kandidat do sada obavljao i foto-kopije dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi :


Opšti uslovi:


  Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat dostavlja fotokopiju lične karte ili pasoša i izjavu u pisanoj formi:
 
  a) da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;
b) da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH); 
v) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi;
g) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat discipilnske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;
d) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. 44. i 45.  Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.


Posebni uslovi:


  Foto-kopije isprava, odnosno izjave u pisanoj formi o ispunjavanju posebnih uslova, kako slijedi:


diploma o završenom fakultetu (VSS- VII stepen ili  prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS - za sva radna mjesta iz tačke I, izuzev radnih mjesta pod rednim brojevima 2. i 3. );
diploma o završenoj srednjoj školi (za radna mjesta iz tačke I, pod rednim brojevima 2. i 3.);
uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u upravi ili izjava kojom se kandidat, koji nema položen stručni ispit, obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen;
ispravu kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne spreme ( potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);
izjavu ili ispravu da poznaje rad na računaru;
izjavu u pisanoj formi da ima položen vozački ispit „B“ kategorije (za sva radna mjesta iz tačke I, izuzev radnih mjesta pod rednim brojevima 1.,2.,3. i 6.).


  Prvorangirani kandidat, po prijedlogu komisije za sprovođenje javnog konkursa, dužan je da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, kao i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih uslova (podtačke b), g) i d)):
  -da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH), 
  -da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat discipilnske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,  i 
  -da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi naprijed navedene dokaze, u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i odgovarajuće ovjerene izjave.


  Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa Komisija za sprovođenje postupka za prijem službenika u Gradsku upravu Grada Banja Luka obaviće intervju na kome će se vršiti provjera znanja kandidata o opštem upravnom postupku, poznavanju načina fukcionisanja i organizacije jedinice lokalne samouprave i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao.


  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


VI


  Prijave na Javni konkurs dostavljaju se lično u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave, ili putem pošte, na adresu:
  Gradska uprava Grada Banja Luka – Odsjek za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, Trg srpskih vladara br. 1, Banja Luka.
  Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Perišić Ostoja, šef Odsjeka za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon 051/244-573.
  Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i boraca, kako je propisano članovima 36., 54 i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Sl. glasnik Republike Srpske“ br. 134/11, 09/12 i 40/12). Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz članova 39. i 60. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske. 
Za kandidata koji bude izabran, obavezan je probni rad u trajanju od 60 dana.


VII


  Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u
  „Službenom glasniku Republike Srpske“ i dnevnom listu „Glas Srpske“. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
  Javni konkurs će za vrijeme trajanja roka za prijavu biti objavljen i na zvaničnoj web-stranici Grada Banja Luka.


 Izvor: ZZZ RS

Prijavi se na newsletter