JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Ravno

Istekao rok

Tri izvršioca

01. Pomoćnik općinskog načelnika za upravu i društvene djelatnosti - Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, zajedničke poslove i civilnu zaštitu - 1 (jedan) izvršitelj
02. Viši stručni suradnik za oblast poljoprivrede - 1 (jedan) izvršitelj
03. Građevinski inspektor - 1 (jedan) izvršitelj


 


01.Opis poslova: neposredno rukovodi Službom za upravu, planira, organizuje, objedinjava i usmjerava rad Službe; prima, pregleda zaprimljene predmete, daje upute i prati izvršavanje datih poslova i radnih zadataka; potpisuje pojedinačne akte iz nadležnosti Službe za koje ima ovlaštenja od općinskog načelnika; sudjeluje u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela i to način da izlaže, obrazlaže i preko općinskog načelnika predlaže izrađene materijale iz djelokruga rada općinske službe; prima stranke i daje im stručna objašnjenja i upute u skladu sa zakonskim propisima; ostavaruje suradnju sa kantonalnim i federalnim tijelima iz svoje oblasti radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa; prati primjenu zakona i drugih propisa iz svoje oblasti radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa; sudjeluje u pripremi, izradi i implementaciji Strategije razvoja Općine, te programa i projekata proisteklih iz Strategije razvoja; obavlja godišnji pregled unutarnjeg ustroja; obavlja i druge poslove koje mu naloži općinski načelnik iz nadležnosti ove službe.

02. Opis poslova: organizira i obavlja stručne poslove iz oblasti poljoprivrede; inicira i sudjeluje u realizaciji radnih dogovora u osiguravanju lokalnih potreba stanovništva u oblastima koje prati; izrađuje analize i izvješća, informacije iz oblasti poljoprivrede; prima i obrađuje zahtjeve korisnika novčane podrške iz oblasti poljoprivrede i prosljeđuje ih nadležnim institucijama; sudjeluje u organizaciji treninga i edukacije s ciljem unapređenja poljoprivredne proizvodnje; vodi registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata; podnosi polugodišnje izvješće o svom radu; obavlja i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta koje odredi rukovoditelj, a i za svoj rad istom odgovara.


03. Opis poslova: provjerava da li se građenje objekata na određenom području vrši sukladno sa Zakonom o građenju i Zakonom o prostornom uredenju; ima pravo i dužnost sudionicima u građenju rješenjem narediti otklanjanje nepravilnosti, obustavu građenja i uklanjanje građevine; ima pravo i dužnost rješenjem narediti obustavu uporabe građevine ukoliko za istu nije pribavljena uporabna dozvola; prati propise iz nadležnosti građevinske inspekcije i izvješćuje šefa Odjela o mjerama koje treba poduzeti; sudjeluje u izradi odluka i drugih akata iz građevinske nadležnosti; vrši kontrolu primjene propisa iz nadležnosti nadzora građevinske inspekcije; vrši nadzor nad gradnjom stambenih, poslovnih i drugih objekata za koje urbanističko-tehničku dokumentaciju i odobrenja izdaje nadležni općinski organ; vrši nadzor nad izradom dokumenata prostornog uređenja koje donosi Općinsko vijeće; zabranjuje obavljanje radnji kojima se krše propisi iz oblasti nadzora građevinske inspekcije; podnosi prijave nadležnim organima; izrađuje analize i izvješća te uspostavlja suradnju s drugim organima iz ove oblasti; izrađuje mjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća o svom radu; obavlja i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta koje odredi rukovoditelj i za svoj rad istom neposredno odgovara.


Uvjeti: Pored općih uvjeta utvrđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji općinskih službi za upravu i drugih službi i tijela Općine Ravno, i to: 

Za poziciju 01:
-VSS - VII stupanj, ekonomski ili pravni fakultet, fakultet društvenog smjera ili diploma visokog obrazovanja I, II ili III ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, (najmanje 240 ECTS bodova), 
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon stjecanja VSS
- poznavanje rada na računalu
- položen stručni upravni ispit ili ispit općeg znanja


Za poziciju 02:
- VSS - VII stupanj, agronomski fakultet, odnosno I ciklus Bolonjskog sistema studiranja sa 240 ECTS bodova, II ili III ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, 
- najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci nakon stjecanja VSS
- poznavanje rada na računalu
- položen stručni upravni ispit ili ispit općeg znanja


Za poziciju 03:
- VSS - VII stupanj, odnosno visoko obrazovanje I ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova, ili II ili III ciklus Bolonjskog sistema studiranja, građevinski ili arhitektonski fakultet
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon stjecanja VSS
- poznavanje rada na računalu
- položen stručni upravni ispit ili ispit općeg znanja


Prijavljivanje na natječaj: 
1. Kandidati se prijavljuju na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba.)
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba.)
NAPOMENE ZA KANDIDATE:


O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje procedure javnog natječaja.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljnjoj proceduri javnog natječaja o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informiraju, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informiraju o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog natječaja, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog natječaja, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.
Javni natječaj se provodi u skladu sa Uredbom o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/06, 78/06, 63/08, 27/14 i 69/17).


Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Ante Starčevića b.b. 88 000 Mostar
sa naznakom:
„Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u 
Općini Ravno"


 


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz točke 2. ovog natječaja neće biti razmatrane.


 


Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Prijavi se na newsletter