Prijem državnog službenika u Općinskom sudu u Zenici

Istekao rok

Šef Odsjeka sudske pisarnice i prijemne kancelarije - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: organizuje rad i rukovodi pisarnicom vršeći nadzor nad radom namještenika,odobrava, a uz prethodno dobivenu saglasnost postupajućeg sudije, uvid u predmete po zahtjevu stranaka i isti nadzire, kontroliše rad na poslovima vođenja upisnika, prijema i otpreme pošte i arhive, obezbeđuje da se poslovi daktilografa i poslovi prepisa blagovremeno i kvalitetno odrađuju, vrši nadzor nad pravilnim vođenjem svih vrsta upisnika, prati izvršenje poslova vezanih za rok i izvršenje poslova po podnescima hitne prirode, vrši prijem zahtjeva za prijepis i kopiranje spisa i stara se o njihovom izvršenju, potpisuje tačnost otpravka na svim pismenima, organizuje prikupljanje svih podataka za izradu mjesečnih, kvartalnih i godišnjih izvještaja o radu suda i sudija i izrađuje iste, vodi evidenciju rasporeda pečata i pojedinačnim zaduženjima sa istim, obavlja i druge poslove koji spadaju u djelokrug rada sudske pisarnice kao i druge poslove po naredbi predsjednika i sekretara Suda.Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:


- VSS - završen pravni fakultet odnosno visoko obrazovanje prvog ( 240 ECTS bodova) drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - pravne struke
- 4 (četiri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke spreme
- poznavanje rada na računaru


Prijavljivanje na konkurs:


1.Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)


 NAPOMENE ZA KANDIDATE:


O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.


Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.


Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.


Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.


Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.


Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.69/06, 78/06, 63/08,27/14 i 69/17).


Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:


 


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika 
u Općinskom sudu u Zenici"


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.


 


Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Prijavi se na newsletter