Prijem radnika VSS -Opština Vlasenica

Istekao rok

Više izvršilaca

OPIS RADNOG MJESTA


I Načelnik opštine raspisuje  Javni konkurs  za popunu  upražnjenih radnih mjesta i prijem službenika u radni odnos  u Opštinsku upravu opštine Vlasenica na radna mjesta:
1.Načelnik Odjeljenja za opštu upravu................................................................................1izvršilac
2.Načelnik Odjeljenja za privredu, društvene djelatnosti i inspekcijske poslove....1izvršilac
3.Načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove...............1izvršilac
4.Načelnik Odjeljenja za finansije......................................................................................1izvršilac
5. Veterinarski inspektor.....................................................................................................1izvršilac
6.Samostalni stručni saradnik za poslove arhive, ovjeru potpisa, rukopisa 
  i prepisa .............................................................................................................................1izvršilac
7.Samostalni stručni saradnik za razvoj poljoprivrede..................................................1izvršilac
8.Samostalni stručni saradnik za sport i fizičku kulturu..............................................1izvršilac
9.Samostalni stručni saradnik za pravne poslove u oblasti urbanizma, građenja i 
  stambeno-komunalne djelatnosti......................................................................................1izvršilac
10.Samostalni stručni saradnik za geodetske poslove......................................................1izvršilac
11.Viši stručni saradnik za poslove praćenja, vrednovanja implemntacije razvoja, obračun 
    ličnih i ostalih primanja i poslove blagajne..............................................................1izvršilac
12.Viši stručni saradnik informacionih  tehnologija-sistem administrator...........1izvršilac
13. Stručni saradnik za prijem podnesaka ..........................................................................1izvršilac


II Opis poslova:
Za radna mjesta označena pod rednim brojevima 1, 2, 3 i 4.
Načelnici odjeljenja rukovode radom odjeljenja, organizuju, koordiniraju i nadziru izvršenje poslova odjeljenja i odgovaraju za zakonitost i blagovremenost obavljanja poslova iz djelokruga  odjeljenja i druge poslove u skadu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Vlasenica („Službeni glasnik opštine Vlasenica“, broj 6/15, 12/15, 4/16, 8/16, 10/16, 12/16, 13/16, 1/17, 2 /17, 4/17, 7/17 i 8/17) .
Odgovornost u radu:veoma visok stepen odgovornosti, koji uključuje odgovornost za poslove i odluke, uključujući i odgovornost za rukovođenje.
Status i kategorija radnog mjesta: opštinski službenik,prva kategorija.
Mandat  načelnika odjeljenja traje do kraja mandata skupštine koja ih  je imenovala.


Za radno mjesto označeno pod rednim brojem 5.
Obavlja inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na: zdravstvenu zaštitu životinja,  zaštitu i dobrobit životinja, veterinarsku djelatnost,  veterinarske lijekove i dodatke i u drugim upravnim područijima kada je to određeno posebnim zakonom i druge poslove u skadu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Vlasenica („Službeni glasnik opštine Vlasenica“, broj 6/15, 12/15, 4/16, 8/16, 10/16, 12/16, 13/16 i 1/17,  2 /17, 4/17, 7/17 i 8/17).
Odgovornost za pravilnu primjenu  metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika.
Status i kategorija radnog mjesta: opštinski službenik, četvrta kategorija


Za radno mjesto označeno pod rednim brojem 6.
Prati propise iz oblasti arhive i ovjere, prima zahtjeve za pronalaženje predmeta iz arhive i daje ih ovlaštenim radnicima opštinske uprave na revers, vodi računa da se izdati predmeti na revers na vrijeme vrate u urednom stanju, učestvuje u arhiviranju predmeta i njihovo slaganje u arhivi, obavlja poslove ovjere  potpisa, rukopisa i prepisa i prepisa u skladu sa zakonom i uputstvom i  druge poslove u skadu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Vlasenica („Službeni glasnik opštine Vlasenica“, broj 6/15, 12/15, 4/16, 8/16, 10/16, 12/16, 13/16, 1/17,  2 /17, 4/17, 7/17 i 8/17).
Odgovornost za pravilnu primjenu  metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika.
Status i kategorija radnog mjesta: opštinski službenik, peta kategorija trećeg zvanja.


Za radno mjesto označeno pod rednim brojem 7.
Vodi upravni postupak u oblasti poljoprivrede (izdaje poljoprivredne saglasnosti  i uvjerenja), koordinira radom i pruža stručnu pomoć saradnicima koji rade na problematici poljoprivrede, učestvuje u planiranju i  realizaciji planova i programa i inicira mjere za unapređenje stanja u oblasti poljoprivrede i  druge poslove u skadu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Vlasenica („Službeni glasnik opštine Vlasenica“, broj 6/15, 12/15, 4/16, 8/16, 10/16, 12/16, 13/16, 1/17,
2 /17, 4/17,7/17 i 8/17).
Odgovornost za pravilnu primjenu  metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika. 
Status i kategorija radnog mjesta: opštinski službenik, peta kategorija drugog zvanja.


Za radno mjesto označeno pod rednim brojem 8.
Prati stanje i opšte uslove rada i  razvoja sporta i fizičke kulture na području opštine, sarađuje u organizaciji i stvaranju uslova za realizaciju  takmičenja u školama, pruža pomoć u izradi normativnih akata, pruža pomoć klubovima  u realizaciji administrativno tehničkih poslova i  druge poslove u skadu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Vlasenica („Službeni glasnik opštine Vlasenica“, broj 6/15, 12/15, 4/16, 8/16, 10/16, 12/16, 13/16, 1/17, 2 /17, 4/17, 7/17 i 8/17).
Odgovornost za pravilnu primjenu  metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika.
Status i kategorija radnog mjesta: opštinski službenik, peta kategorija trećeg zvanja.Za radno mjesto označeno pod rednim brojem 9.
Priprema rješenja i zaključke u upravnim stvarima iz nadležnosti odjeljenja u prvom stepenu, obavlja poslove  izrade nacrta  odluka iz nadležnosti odjeljenja,priprema  nacrte ugovora i drugih pravnih akata imovinsko-pravne prirode,priprema  potrebne akte za pokretanje postupka za utvrđivanje opšteg interesa, radi izgradnje objekata od značaja za opštinu i  druge poslove u skadu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Vlasenica („Službeni glasnik opštine Vlasenica“, broj 6/15, 12/15, 4/16, 8/16, 10/16, 12/16, 13/16,1/17,2/17, 4/17,7/17 i 8/17).
Odgovornost za pravilnu primjenu  metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika.
Status i kategorija radnog mjesta: opštinski službenik, peta kategorija trećeg  zvanja


Za radno mjesto označeno pod rednim brojem 10.
Priprema izvode iz prostorno-planske dokumntacije, vrši poslove provjere unesenih podataka i identifikacije parcela, vrši poslove terenskog uviđaja, iskolčenja, provjere usklađenosti zapisnika o iskoličenju i iskopa temelja i prikupljanja podataka, obezbjeđuje zainteresovanim licima uvid u prostorno-plansku dokumentaciju i opštinu i  druge poslove u skadu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Vlasenica („Službeni glasnik opštine Vlasenica“, broj 6/15, 12/15, 4/16, 8/16, 10/16, 12/16, 13/16, 1/17 i  2 /17, 4/17, 7/17 i 8/17).
Odgovornost za pravilnu primjenu  metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika.
Status i kategorija radnog mjesta: opštinski službenik, peta kategorija trećeg  zvanja.


Za radno mjesto označeno pod rednim brojem 11.
Učestvuje u pripremi i izradi strategije razvoja opštine, u postupku revizije strategije razvoja opštine, učestvuje u procesu pripremanja trogodišnjih planova implementacije  strategije razvoja, prikuplja, obrađuje i analizira podatke o stepenu realizacije razvojnih projekata, vrši obračun plata i svih drugih primanja zaposlenih u opštinskoj upravi i druge poslove u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Vlasenica („Službeni glasnik opštine Vlasenica“, broj 6/15, 12/15, 4/16, 8/16, 10/16, 12/16, 13/16,1/17, 2 /17, 4/17 ,7/17 i 8/17).
Odgovornost za pravilnu primjenu  metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika.
Status i kategorija radnog mjesta: opštinski službenik, šesta kategorija prvog  zvanja.


Za radno mjesto označeno pod rednim brojem 12.
Obavlja poslove informatičke podrške korisnicima informacijskog sistema; brine o funkcionisanju računarske mreže, informatičkog sistema, te održavanje i unapređenje software-a i  hardware-a; tehnički uređuje biltene  i druge poslove u skladu sa  Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Vlasenica („Službeni glasnik opštine Vlasenica“, broj 6/15, 12/15, 4/16, 8/16, 10/16, 12/16, 13/16,1/17,
2 /17, 4/17, 7/17 i 8/17 ).
Odgovornost za pravilnu primjenu  metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika.
Status i kategorija radnog mjesta: opštinski službenik, šesta kategorija trećeg  zvanja.


Za radno mjesto označeno pod rednim brojem 13.
Prati propise iz oblasti kancelarijskog poslovanja, vrši prijem podnesaka koje stranke neposredno podnesu organima opštine, pruža stručnu pomoć građanima u vezi sa podnošenjem podnesaka, vodi računa o podnescima  koji podliježu administrativnoj taksi, izdaje potvrdu o prijemu podneska, prima, otvara, pregleda, raspoređuje i signira poštu i i druge poslove u skladu sa  Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Vlasenica („Službeni glasnik opštine Vlasenica“, broj 6/15, 12/15, 4/16, 8/16, 10/16, 12/16, 13/16, 1/17, 2/17, 4/17 , 7/17 i 8/17 ).
Odgovornost za pravilnu primjenu  metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika.
Status i kategorija radnog mjesta: opštinski službenik, sedma kategorija trećeg  zvanja.


OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS


Opšti uslovi
1. da  je  državljanin Republike Srpske, odnosno  Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan  za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nije otpušten  iz organa uprave  kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH  tri godine  prije objavljivanja  konkursa,
6.da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine 
7. da nije u sukobu  interesa, odnosno da ne obavlja dužnost, koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa  članovima 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16).


Posebni uslovi
Za radno mjesto pod rednim brojem 1.
-VSS, fakultet društvenog smjera, VII stepen ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECST bodova,  položen stručni ispit za rad u upravi, 3 godine radnog iskustva u struci i poznavanje rada na računaru.
Za radno mjesto pod rednim brojem 2.
-VSS,  poljoprivredni fakultet-opšti smjer, pravni, ekonomski ili drugi fakultet društvenog smjera,VII stepen ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECST bodova,  položen stručni ispit za rad u upravi, 3 godine radnog iskustva u struci i poznavanje rada na računaru.


Za radno mjesto pod rednim brojem 3.
-VSS,  VII stepen ili najmanje završen  prvi ciklus školovanja sa  240 ECST bodova, smjer društveni, humanistički i tehnički,  položen stručni ispit za rad u upravi, 3 godine radnog iskustva u struci i poznavanje rada na računaru. 


Za radno mjesto pod rednim brojem 4.
-VSS iz oblasti društvenih nauka,ekonomski fakultet, VII stepen ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECST bodova,  položen stručni ispit za rad u upravi, 3 godine radnog iskustva u struci i poznavanje rada na računaru. 


Za radno mjesto pod rednim brojem 5.
VSS, Vetrinarski fakultet-doktor veterine, VII stepen ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, položen stručni ispit za rad u upravi, 3 godine radnog iskustva u struci i poznavanje rada na računaru.


Za radno mjesto pod rednim brojem 6.
VSS, fakultet društvenog smjera, VII stepen ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, položen stručni ispit za rad u upravi, 1 godina  radnog iskustva u struci i poznavanje rada na računaru.


Za radno mjesto pod rednim brojem 7.
VSS, Poljoprivredni fakultet, VII stepen ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, položen stručni ispit za rad u upravi, 2 godine  radnog iskustva u struci i poznavanje rada na računaru.


Za radno mjesto pod rednim brojem 8.
VSS, fakultet društvenog smjera, VII stepen ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, položen stručni ispit za rad u upravi, 1 godina  radnog iskustva u struci i poznavanje rada na računaru.


Za radno mjesto pod rednim brojem 9.
VSS, Pravni  fakultet, VII stepen ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, položen stručni ispit za rad u upravi, 1 godina  radnog iskustva u struci i poznavanje rada na računaru.


Za radno mjesto pod rednim brojem 10.
VSS, Geodetski  fakultet, VII stepen ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, položen stručni ispit za rad u upravi, 1 godina  radnog iskustva u struci i poznavanje rada na računaru.


Za radno mjesto pod rednim brojem 11.
-viša stručna sprema ekonomskog  smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 180 ECST bodova,  položen stručni ispit za rad u upravi, 3 godine  radnog iskustva u struci  i poznavanje rada na računaru.
Za radno mjesto pod rednim brojem 12.
-viša stručna sprema informatičkog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 180 ECST bodova,  položen stručni ispit za rad u upravi, 9 mjeseci radnog iskustva u struci. 


Za radno mjesto pod rednim brojem 13.
SSS, gimnazija, srednja upravna ili ekonomska škola, IV stepen, položen stručni ispit za rad u upravi, 6 mjeseci radnog iskustva u struci i poznavanje rada na računaru.


Lice koje je u drugom organu ili organizaciji radilo, a nema položen stručni ispit za rad u upravi, može da  se primi u radni odnos na  rukovodeće, odnosno izvršilačko radno mjesto uz obavezu da položi stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja.
Prijava  na javni  konkurs dostavlja se na propisanom obrascu, koji je dostupan na internet stranici  Ministarstva uprave i lokalne samuprave Republike Srpske i Opštine Vlasenica, a može se preuzeti i u Šalter sali Opštinske uprave opštine Vlasenica na šalteru broj 7.


Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti  naziv  jedinice lokalne samouprave, naziv upražnjenog  radnog mjesta službenika, datum i način objavljivanja javnog konkursa, lične podatke, podatke o obrazovanju i drugim oblicima stručnog usavršavanja i osposobljavanja u profesiji, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima i posebne izjave.
Tačnost podataka navedenih  u obrascima prijave na javni konkurs kandidat potvrđuje svojim potpisom.


Uz prijavu na  javni konkurs kandidati prilažu foto-kopiju  sljedećih dokumenata:
1) foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu
2) diplomu  o završenoj stručnoj spremi (kandidat koji je  visoko obrazovanje  stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplome, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja, a ako visokoškolsaka ustanova dodatak diplome nije uopšte izdala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplome nije izdavan, odnosno da se ne izdaje), ukoliko  kandidat ne posjeduje diplomu može dostaviti uvjerenje o diplomiranju koje ne može biti starije od godinu dana uz koje dostavlja i potpisano kratko obrazloženje-izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, dostavlja potvrdu  visokoškolske ustanove da diploma nije izdata.
3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjavu kojom se kandidat obavezuje da će u roku  šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi  Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 68/11, 85/11 i 7/15)
4)  uvjerenje ili potvrda o  radnom  iskustvu u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz koga se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo)
5) uvjerenje o  poznavanju rada na računaru ( uvjerenjem škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru, uvjerenje fakulteta o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu iz informatike ili drugu ispravu fakulteta-foto-kopija indeksa koja potvrđuje poznavanje ili znanje rada na računaru, diplomu ili  drugu ispravu koja potvrđuje stečeno znanje ili zanimanje koje neposredno u vezi sa radom na računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj  srednjoj stručnoj spremi o položenom predmetu iz informatike).


Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na konkurs.
Sa svim kandidatima  koji budi  ispunjavali opšte i posebne  uslove,konkursna komisija  obaviće  intervju na kome će se vršiti provjera znanja kandidata o opštem upravnom postupku,  poznavanju organizacije  jedinice lokalne samouprave i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao, a o vremenu i mjestu održavanja usmenog intervjua kandidati će biti pojedinačno  pismenim putem obavješteni i putem internet stranice Opštine Vlasenica. 
Komisija će odbaciti zaključkom neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkura.


Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana, od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova  u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji iz poglavlja VI tačke 1), 2), 3), 4) i 5), ovjerene izjave iz  poglavlja III tačke  4), 5), 6) i 7)  i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.


Ako prvorangirani kandidat u propisanom roku ne dostavi dokaze ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili  posebne uslove, pozvaće sledećeg kandidata, po broju osvojenih bodova sa rang- liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u „Službenom glasniku  Republike Srpske“ i dnevnom listu „Glas Srpske“
Ako  Javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Prijave se mogu podnositi neposredno u Šalter sali Opštinske uprave opštine Vlasenica ili putem pošte, na adresu Opština Vlasenica, ul. Svetosavska 14, sa naznakom „Prijava na Javni konkurs“.
Za  dodatna obavještenja o javnom konkusu može se obratiti Bunijevac Pavlu  na telefon 056/490-075.


 Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Prijavi se na newsletter