Legislativa

Pregled važećih pravnih akata  koji neposredno i posredno regulišu oblast imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru.

Državni nivo

1. Ustav BiH
2. Izborni zakon Bosne i Hercegovine (Sl. list BiH br. 23/01, 7/02, 9/02 i 20/02)
3. Zakon o upravi (Sl. glasnik BiH , br. 32/02 i 102/09)
4. Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave BiH ( Sl. glasnik BiH , br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09 i 103/09)
5. Zakon o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine (Sl. list BiH br.30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07, 24/08)
6. Zakon o ministarskim imenovanjima, imenovanjima vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine (Sl. glasnik 07/03)
7. Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12)
8. Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine
9. Zakon o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine
10. Zakon o osnivanju instituta za standardizaciju BiH („Službeni glasnik BiH”, br.44/04)
11.Zakon o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije
12. Zakon o obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH
13. Zakon o arhivskoj gradji i arhivu BiH
14. Zakon o osnivanju kompanije za prijenos električne energije u BiH
15. Zakon o osnivanju institute za mjeriteljstvo u BiH
16. Zakon o reviziji institucija BiH
17. Zakon o upravi za indirektno oporezivanje
18. Zakon o Agenciji za rad i zapošljavanje
19. Zakon o javnom RTV servisu BiH
20. Zakon o osnivanju institute za akreditiranje BiH
21. Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH
22. Zakon o deminiranju u BiH (Sl. glasnik BiH broj 5/02)
23. Zakon o centralnoj banci BiH
24. Zakon o reviziji institucija bih
25. Zakon o obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH
26. Zakon o osnivanju kompanije za prijenos električne energije u Bosni i Hercegovini
27. Zakon o Agencija za osiguranje u BiH
28. Zakon o zaštiti ličnih podataka
29. Zakon o nadzoru nad tržištem Bosne i Hercegovine
30. Zakon o izbjeglicama iz BiH i raseljenim osobama u BiH
31. Zakon o visokom obrazovanju BiH
32. Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH
33. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija i trezora BiH
34. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o programu polaganja javnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 32/02 i 102/09),
35. Pravilnik o uslovima i nacinu obavljanja internih konkursa, internih i eksternih premjestaja drzavnih sluzbenika u institucijama BiH
36. Pravilnik o postupcima oglasavanja, izbora kandidata, premjestaja i postavljenja drzavnih sluzbenika u slucaju prijenosa ili preuzimanja nadleznosti od strane institucija BiH
37. Odluka o propisivanju kriterija za utvrdjivanje visine naknada clanovima komisija za izbor drzavnih sluzbenik ( sl. glasnik 55/10)
38. Odluka o uvjetima i postupku u slucaju nepravilnog postavljenja drzavnog sluzbenika u institucijama BiH ( sl. glasnik 103/12)
39. Odluka o uspostavljanju Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sistema plačanja u poljoprivredi, ishrani i ruračlnom razvoju BiH
40. Odluka o uspostavljanju ureda koordinatora za reformu javne uprave pri kabinetu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH
41. Odluka o utvrđivanju izuzetka od objavljivanja podataka i određivanja tajnosti pojedinačnih ocjena koje članovi komisija daju u postupku javnog konkursa
42. Odluka o nacinu polaganja javnog i strucnog ispita
43. Naredba o pravilima ponašanja kandidata koji učestvuju u postupku konkursa za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine
44. Instrukcija o uslovima i nacinu dodjele dodatnih bodova tokom provodjenja jvnog konkursa (Sl. glasnik BiH broj: 03-02-800-3/04)
45. Uputstvo o kodeksu ponašanja članova komisija za izbor državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine
46. Statut Agencije za sigurnost hrane BiH

Republika Srpska

1. Ustav Republike srpske
2. Izborni zakon Republike Srpske
3. Zakon o Vladi RS
4. Zakon o ministarstvima
5. Zakon o Senatu
6. Zakon o republičkoj upravi
7. Zakon o administrativnoj službi u upravi Republike Srpske
8. Zakon o državnim službenicima
9. Zakon o radu
10. Zakon o policijskim službenicima
11. Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
12. Zakon o srednjem obrazovanju ivaspitabhu
13. Zakon o visokom obrazovanju
14. Zakonu o koncesijama („ Službeni glasnik broj 59/13 “)
15. Zakon o Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge
16. Zakon o javnim preduzećima
17. Zakonom o Radio - televiziji Republike Srpske ("Službeni glasnik RS" broj 49/06).
18. Zakon o agenciji za mala i srednja preduzeca
19. Zakon o inspekcijama u Republici Srpskoj
20. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09 i 31/12)
21. Pravilnik o načinu izrade i sadržaju kadrovskog plana u republičkim organima uprave
22. Uredba o kategorijama i zvanjima državnih službenika
23. Uredba o kriterijumima za proglašenje viška zaposlenih u organima uprave RS
24. Uredba o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u republičkim organim uprave Republike Srpske
25. Uredba o nespojivosti i slučajevimau kojima se može dati odobrenje državnom službeniku u upravi RS
26. Odluke o osnivanju Operativnog tima Republike Srpske za traženje nestalih lica broj: 04/1-012-1330/08 od 06.06.2008. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 56/08)

Federacija BiH

1. Ustav FBiH
2. Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH
3. Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 35/05)
4.Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 20/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12)
5.Zakon o javnim preduzecima
6. Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 35/05)
7. Zakon o reviziji javnih preduzeca FbiH
8. Zakon o željeznicama FBiH
9. Zakon o platama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 49/05)
10. Zakon o radu (Službene novine Federacije BiH, broj 43/99, 32/00 i 29/03)
11. Zakon o ustanovama (Službeni list Republike Bosne i hercegovine, broj 6/92, 8/93 i 13/94)
12. Zakon o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine
13. Zakon o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine
14. Zakon o agenciji za bankarstvo FBiH
15. Etički kodeks za državne službenike u Federaciji Bosne iHercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 7/05, i 82/09)
16. Uredba o naknadama koje nemaju karakter plate(Službene novine Federacije BiH, broj 63/10)
17. Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH,broj 72/04 i 75/09)
18. Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, 23/00 i 50/00)
19. Uredba o osnivanju Agencije za državnu službu Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 48/03)
20. Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa (Službene novine Federacije BiH, 35/04 i 3/06)
21. Uredba o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija (Službene novine Federacije BiH, broj 36/06)
22. Uredba o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija
23. Uredba o kriterijima za utvrđivanje liste eksperata sa koje se imenuju članovi komisije za izbor državnih službenika
24. Pravilnik o jedinstvenim kriterijumima, pravilia i postupku imenovanja i postavljanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 7/05, 8/10, 75/10 i 4/13)
25. Pavilnik o jedinstvenim kriterijumima, pravilima i postupku popune upražnjenih radnih mjesta državnih službenika sa liste prekobrojnih (Službene novine Federacije BiH,broj 51/07)

KANTONI

Hercegovačko-neretvanskom kantonu

1. Ustav Hercegovačko-neretvanskog kantona
2. Zakon o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave
3. Zakon o kantonalnoj agenciji za privatizaciju
4. Zakon o pružaju besplatne pravne pomoći HNK
5. Zakon o policijskim službenicima
6. Zakon o fondu za zaštitu okoliša HNK
7. Zakon o koncesijama
8. Zakon o akademiji za umjetnost HNK
9. Zakon o visokom obrazovanju
10. Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju ( „Službene novine HNK“, broj: 5/00, 4/04 i 5/04)
11. .Zakon o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju
12. Uredba o produženju primjene Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (Nacrt Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe HNK)

Tuzlanski kanton

1. Ustav Tuzlanskog kantona
2. Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona
3. Zakon o preuzimanju zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
4. Zakon o Radio-televiziji Tuzlanskog kantona
5. Zakona o visokom obrazovanju
6. Zakon o univerzitetu u Tuzli
7. Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju
8. Zakon o srednjem obrazovanju i odgoju
9. Zakon o osnivanju JU Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona
10. Zakon o osnivanju Javnog preduzeća "Međunarodni aerodrom Tuzla"
11. Zakon o osnivanju Javne ustanove Zaštićeni pejzaž "Konjuh"
12. Zakona o osnivanju Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u Tuzli
13. Zakona o osnivanju javne ustanove Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona
14. Zakona o Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona
Bosansko-podrinjski kanton
1. Ustav Bosansko podrinjskog kantona
2. Zakon o ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave
3. Zakon o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
4. Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju BPK-a
5. Zakon o srednjem odgoju i obrazovanju BPK-a
6. Zakon o radio-televiziji BPK-a
7. Uredbu o produženju primjene Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine

Zeničko-dobojski kanton

1. Ustav Zeničko-dobojskog kantona
2. Zakon o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave
3. Zakon o preuzimanju zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
4. Zakon o srednjoj školi
5. Zakon o osnovnoj školi
6. Zakon o visokom obrazovanju
7. Zakon o šumama
8. Zakon o policijskim službenicima
9. Zakon o zaštiti okoline
10. Zakon o Kantonalnom zavodu za pravnu pomoć

Kanton 10

1. Odluku kojom se Agenciji daje ovlaštenja za provođenje javnih konkursa
2. Zakon o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave
3. Zakon o osnovnom školstvu
4. Zakon o srednjem školstvu
5. Zakon o visokom obrazovanju
6. Zakon o policijskim službenicima Kantona 10


Kanton Sarajevo

1. Ustav Kantona Sarajevo
2. Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo;
3. Zakon o vladi kantona Sarajevo
4. Zakon o primjeni zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
5. Zakon o osnovnom obrzovanju Kantona Sarajevo
6. Zakon o srednjem obrazovanju
7. Zakon o policijskim službenicima Kantona Sarajevo ( 'Službene novine Kantona Sarajevo broj: 4/08, 25/06 )
8. Pravilnik o izboru, imenovanju i načinu rada školskih i nadzornih odbora osnovnih škola Kantona Sarajevo
9. Pravilnik o izboru i imenovanju pkolskih i nadzornih odbora srednjih škola Kantona Sarajevo
10. Pravilnik o izboru i imenovanju direktora osnovnih škola Kantona Sarajevo
11. Odluka o standardima i kriterijima za imenovanje na pozicije predsjednika i članova nadzornog i upravnog odbora javne ustanove „Djeca Sarajeva“ čije konačno imenvanje vrši Vlada Kantona Sarajevo
12. Odluka o standardima i kriterijumima na pozicije predsjednika i članova školskih i nadzornih odbora osnovnih škola, kao javnih ustanova čije imenovanje vrši Vlada Kantona Sarajevo
13. Odluka o standardima i kriterijumima na pozicije predsjednika i članova školskih i nadzornih odbora srednjih škola, kao javnih ustanova čije imenovanje vrši Vlada Kantona Sarajevo
14. Uredba o osnivanju Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo
15.Uredba o osnivanju Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo


Unsko –sanski kanton

1. Ustav Unsko-sanskog kantona
2. Zakona o organizaciji i nadležnostima kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona” broj 9/13)
3. Zakon o državnim službenicima i namještenicima Unsko-sanskog kantona
4. Zakon o srednjem obrazovanju objavljen u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona" broj 17/2012 od 04.07.2012. godine (novi)
5. Zakon o osnovnom i općem srednjem obrazovanju
6. Odluka o kriterijumima za određivanje vidine naknade članovima komisije za izbor državnih službenika u organima državne službe Unsko-sanskog kantona
7. Uredba o načinu uspostavljanja, vođenja i korištenja registra državnih službenika I namještenika u organima državne službe Unsko-sanskog kantona
8. Uredba o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije organa državne službe u Unsko-sanskom kantonu
9. Uredba o uslovima, načinu i program polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za candidate za državnu službu u Unsko-sanskom kantonu
10. Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe Unsko-sanskog kantona koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova I ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa
11. Uredba oosnovnim načelima za utvrđivanje općih smjernica kadrovske politike organa državne službe Unsko-sanskog kantona
12. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati eksperti, način izbora eksperata i utvrđivanja liste eksperata sa koje se imenuju članovi komisije za izbor državnih službenika
13. Uputstvo o sadržaju imovinskog kartona

Posavski kanton

1. Zakon o Vladi Županije Posavske
2. Zakon o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave
3. Zakon o državnim službenicima u tijelima državne službe u Posavskom kantonu
4. Zakon o županijskoj Agenciji za privatizaciju
5. Zakon o osnovnom školstvu
6. Zakon o srednjem školstvu
7. Zakon o visokom obrazovanju
8. Zakon o pružanju pravne pomoći

Zapadnohercegovački kanton

1. Ustav Zapadnohercegovačkog kantona
2. Zakon o Vladi
3. Zakon o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave
4. Zakon o državnim službenicima u tijelima državne službe Zapadnohercegovačkog kantona
5. Zakon o osnovnom školstvu
6. Zakon o srednjem školstvu
7. Zakon o visokom obrazovanju
8. Zakon o Kantonalnom zavodu za pravnu pomoć

Prijavi se na newsletter